35kVA 160kV 3ph DC HV isolation transformer

35kVA 160kV 3ph DC HV isolation transformer